کارنامه فرهنگی دکتر علینقی منزوی

سخنرانی‌های دکتر علینقی منزوی


سخنرانی‌ها

کنگره‌ها
  • برخی از مسایل مورد بحث مشترک در ایران پیش و پس از اسلام، قاعدۀ لطف و قانون صدور، هفتمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی، دانشگاه ملی، 2535، جلد سوم مجموعۀ سخنرانی‌های هفتمین کنگره، 1356، برگۀ 365 – 375.
  • برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ايران پيش و پس از اسلام، متافیزیسم و مادیت مذهبی [روحانیت و جسمانیت] (1)، گوهر، شمارۀ 68، آبان 1357، برگۀ 608 – 611؛ روحانیت و لطافت-2، گوهر، شمارۀ 69 – 70، آذر و دی 1357، برگۀ 689 – 693. سخنرانی در نهمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی دانشگاه تربیت معلم، جلد یکم، 54 – 64.
  • برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ايران پيش و پس از اسلام، جبر و اختیار، ششمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی، دانشگاه آذربادگان تبریز، 1354خ
  • گنوسیسم اسلامی ایران از مرگ متوکل تا مرگ مکتفی (247 – 295ق): یادنامه میرزا جعفر سلطان‌القرایی (1283- 1367خ)، دانشگاه تبریز، آذرماه 1370، برگۀ 266 – 289.
  • گنوسیسم اسلامی ایرانی از مأمون تا معتضد: یکی قطرۀ باران، جشن نامۀ استاد دکتر عباس زریاب خویی، تهران، 1370خ، برگۀ 399 – 437.
  • یک مسألۀ مورد بحث مشترک پیش از اسلام، حدوث؛ یا قدم در کلام خدا: هشتمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی، کرمان 25 – 30 شهریور 2536، دفتر نخست، بیست و پنج خطابه، فرهنگستان ادب و هنر ایران، شمارۀ 7، چاپخانۀ حیدری، مرداد 2537 شاهنشاهی، برگۀ 300 – 311.