کارنامه فرهنگی دکتر علینقی منزوی

گفتگو با رسانه‌ها - دکتر علینقی منزوی


 گفتگو با رسانه‌ها

مجله‌ها
  • استاد عبدالحسین حائری، استاد محمد گلبن، به همراه سه تن از شاگردان استاد دانش‌پژوه دربارۀ ایشان به عنوان استاد محمدتقی دانش‌پژوه از دریچۀ خاطرات در مجلۀ پیام بهارستان، گفتگوگران: کورش نوروزمرادی، فاطمه قاضیها و حسن صفیاری.
  • شیخ آقابزرگ تهرانی، گفتگوگر فریبا افکاری، با علینقی و احمد منزوی، نشریۀ کتاب ماه کلیات
  • استاد محمدتقی دانش‌پژوه از دریچۀ خاطرات، گفتگوگران: کورش نوروزمرادی، فاطمه قاضیها و حسن صفیاری، با علینقی منزوی، عبدالحسین حائری، محمد گلبن و سه تن دیگر، پیام بهارستان
  • شیخ آقابزرگ تهرانی: گفتگوگر فریبا افکاری، با علینقی و احمد منزوی، نشریۀ کتاب ماه کلیات، شهریور و مهر 1382، شمارۀ 69 و 70، برگۀ 4 – 13.