دکتر محمد تقی منزوی


محمد تقی متخصص آبیاری در شهرسازی است که اردیبهشت 1315 در سامرا زاده شد. تحصیلات خود را در نجف و تهران دنبال کرد و از دانشگاه دارمشتاد آلمان در راه و ساختمان دکتری گرفت و توانست منابعی ارزشمند را برای پژوهشگران، از خود به جا بگذارد که همینک نیز رفرنس پژوهندگان و دانشجویان راه و ساختمان است. وی هم‌اکنون دوران بازنشستگی خود را در آمریکا می‌گذراند


 زندگینامه  دکتر 
محمد تقی منزوی                        کارنامه فرهنگی دکتر محمد تقی منزوی  

محمد تقی متخصص آبیاری در شهرسازی است که اردیبهشت 1315 در سامرا زاده شد. تحصیلات خود را در نجف و تهران دنبال کرد و از دانشگاه دارمشتاد آلمان در راه و ساختمان دکتری گرفت و توانست منابعی ارزشمند را برای پژوهشگران، از خود به جا بگذارد که همینک نیز رفرنس پژوهندگان و دانشجویان راه و ساختمان است. وی هم‌اکنون دوران بازنشستگی خود را در آمریکا می‌گذراند.