صفحه نخست 
آقابزرگ 
دکتر علینقی 
استاد احمد 
دکتر محمد رضا 
دکتر محمد تقی 
گالری عکس 
 
 آقابزرگ تهرانی در میان پسرانش از راست احمد منزوی، دکتر علینقی منزوی و دکتر محمدتقی منزوی در سمت چپ عکس، آقای مهدی بهشتی پور در سمت چپ آقابزرگ حاضرند
تاریخ عکس بهار 1342 ش در کتابخانه منزل دکتر علینقی در خیابان شکوفه شهباز تهران