صفحه نخست 
آقا بزرگ  شرح حال -        آثار فرهنگی -       
دکتر علینقی 
استاد احمد 
دکتر محمد رضا 
دکتر محمد تقی 
گالری عکس 
 

شيخ محمد محسن، معروف به « شيخ آقابزرگ تهرانی» و « صاحب الذريعه» شب پنجشنبه 11 ربيع الاول 1293 هجری قمری، در تهران زاده شد. خاندانی که وی در آن به دنيا آمد هم اهل تجارت بودند و هم اهل علم چنان که خود برخی از آنان را در کتب خويش ذکر کرده است. پدر وی علی (م 1324 هـ ق) از تجار معتمدين و فاضل تهران بود و مادرش از زنان علويه و صالحه آن روزگار، از پدر شيخ آقابزرگ تاليفی در دست است، در موضوع «تحريم تنباکو» و فتوای «ميرزای شيرازی»، که در کتابخانه وقف شده شيخ آقابزرگ، در نجف اشرف موجود است.

شیخ المورخین شیعه ، حاوی زندگی نامه خودنگاشته آقابزرگ
شیخ آقابزرگ تهرانی